Uzņēmumu Dibināšana LatvijāUzņēmumu Dibināšana Latvijā


Lai veiksmīgi īstenotu savu biznesa ieceri, ieteicams ir orientēties Latvijā pieejamajos uzņēmējdarbības veidos. Vēlams izprast katra veida atšķirības, specifikas un prasības. Noteikti atšķirsies katra veida uzņēmuma dibināšana un uzņēmuma reģistrācija. Pēc būtības, Latvijā izdala komercdarbību (uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmuma reģistra komercreģistrā) un saimniecisko darbību (jebkura pastāvīga darbība par kuru tiek saņemta atlīdzība un ir reģistrējama VID). Galvenās atšķirības starp uzņēmējdarbības veidiem :


 • Uzņēmējdarbība ir juridiska (vai ar juridiskas personas tiesībām) vai fiziska persona
 • Īpašnieku skaits
 • Kā notiek uzņēmuma reģistrācija
 • Kā sadala peļņu
 • Pamatkapitāla apjoms, ja tāds tiek prasīts
 • Kā notiek uzņēmuma pārvaldīšana
 • Kā iegūst papildus finansu līdzekļus.

▼ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA

Visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. SIA dibinātāju atbildība ir ierobežota, SIA atbild ar visu savu mantu par tās saistībām, bet tās dalībnieki nē. Uzņēmumu dibināšana notiek piesaistot pamatkapitālu, no kā izriet 2 veidu SIA:


 1. SIA ar 2800 Eur pamatkapitālu
 2. SIA ar no 1 -2799 Eur pamatkapitālu (mazkapitāla SIA)

Dibināšana notiek ar dibināšanas līguma un statūtu palīdzību. SIA uzņēmumu dibināšanas līgumā jānorāda virkne informācijas par dibinātājiem, apstākļiem, tiesībām, finanšu ieguldījumiem un sadalījumu. Statūtos norāda atbildības līmeņus un tiesības. Pēc šo dokumentu sagatavošanas var sākties uzņēmuma reģistrācija. Par peļņas sadali lemj dalībnieku sapulcē. Papildus līdzekļus iegūst palielinot pamatkapitālu ( iegulda jaunus līdzekļus uzņēmumā).


SIA dibināšana

▼ Invividuālais komersants jeb IK

IK skaitās kā fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, bet obligāti jābūt reģistrētam komercreģistrā. Viens no visizplatītākajiem uzņēmējdarbības veidiem Latvijā. Šī forma visvairāk piemērota tiem, kas visērtāk jūtas darbojoties patstāvīgi pieņemot lēmumus.

Nevar nodarbināt vairāk par 5 darbiniekiem.


Plusi- ātra lēmumu pieņemšana, nav jādalās ar peļņu, viegli reģistrējams, nav vajadzīgs pamatkapitāls.
Mīnusi- neierobežota atbildība, par saistībām atbild ar visu savu mantu un grūtāk piesaistīt papildu līdzekļus.


Lai reģistrētos, nepieciešams:

 • Nomaksāt 5 likumā noteiktās nodevas
 • IK nosaukums
 • IK juridiskā adrese pirms reģistrācijas
 • IK personas informācija

Individuālā Komersanta reģistrācija

▼ Akciju sabiedrība jeb AS

Atklāts juridiskas personas uzņēmējdarbības veids, kura kapitālu veido akcionāru ieguldījums - akcijas. Akcijas var būt publiskas, iegādājamas fondu biržās. Par akcionāru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona iegādājoties konkrētu skaitu akciju. AS sastāv no akcionāriem, valdes un padomes.

Uzņēmuma dibināšanā ir noteikts pamatkapitāls vismaz 35'000 EUR (likumā atrunātas darbības sfēras kā lombardi, dzīvības apdrošinātāji u.c., kurām ir noteikts citāds pamatkapitāls uzņēmuma reģistrācijā). AS atbildība ir ierobežota.


Pārvalde notiek 3 līmeņos:

 • akcionāri- akcionāru sapulce sadala peļņu, ievēl padomes locekļus, lemj par visiem AS darbības procesiem (pārtraukšanu, likvidēšanu, kapitāla palielināšanu utt.),
 • padome- pārrauga AS darbību, ievēl valdes priekšsēdētāju, pārstāv akcionārus un valde- vada AS darbību, kārto grāmatvedību.
 • Plusi- iespēja piesaistīt lielus naudas līdzekļus,
 • mīnusi- sarežģīta uzņēmuma dibināšana un uzņēmuma reģistrācija, sarežģīta pārvalde un ietekmējama lēmumu pieņemšana.

Akciju Sabiedrības dibināšana

▼ Pilnsabiedrība jeb PS

ļoti maz atšķiras no komandītsabiedrības. PS ir tāds uzņēmējdarbības veids, kurā uzņēmuma dibināšanā, uz līguma pamata, apvienojušās 2 vai vairāk personu (kā fiziskas tā arī juridiskas), lai veiktu kopēju komerdarbību vienā uzņēmumā. Piemēram, bērzu slotiņu ražotājs ir apvienojies ar loģistikas uzņēmumu, vienā uzņēmumā, lai efektīvāk un ātrāk notiktu produkta tirdzniecība, vai vairāki būvnieki apvienojas vienā uzņēmumā, ar mērķi piedalīties lielākos celtniecības projektos.

Jāatceras, pirms īstenojot šāda uzņēmuma dibināšanu un uzņēmuma registrāciju, šajā komerdarbības veidā biedru atbildība ir neierobežota. Pilnsabiedrības uzņēmumu dibināt ir izdevīgi situācijās, kad biznesa risks ir minimāls un biedru skaits ir neliels, jo biedri par saistībām atbild ar visu savu mantu. Nav vajadzīgs pamatkapitāls un visa pārvalde notiek saskaņā ar līguma noteikumiem. Peļņa tiek sadalīta proprocionāli ieguldītājam.


▼ Komandītsabiedrība jeb KS

KS arī ir tāds uzņēmējdarbības veids, kurā, uz līguma pamata pirms uzņēmuma reģistrācijas, apvienojušās 2 vai vairāk personu (kā fiziskas, tā arī juridiskas), la veiktu kopēju darbību. Atšķirībā no PS formas, Komandītsabiedrībā vismaz vienam no uzņēmuma dibināšanas biedriem (tā sauktam komandītam) ir jābūt ar ierobežotu atbildību attiecībā pret iespējamajiem kreditoriem. Pārējiem biedriem (komplementāriem) atbildība ir neierobežota, tie atbild ar visu savu mantu pret saistībām. Pamatkapitāla lielums nav noteikts un peļņu sadala proporcionāli ieguldītajam. Par labu šāda veida uzņēmējdarbībai izlemj gadījumos, kad uzņēmuma dibināšana un uzņēmuma reģistrācija notiek konkrēta pasākuma īstenošanai.


▼ Zemnieka saimniecība jeb ZS

ZS ir tāds inviduāls uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produktus noteikti izmantojot zemi ( tā var būt gan īpašumā, gan pašvaldības piešķirta). Nav pilnvērtīga juridiskā persona, tikai ar juridiskas personas tiesībām. Šādu uzņēmumu reģistrācija jāveic komercreģistrā. ZS īpašnieks atbild ar visu savu mantu par uzņēmuma saistībām. Latvijā šī darbības forma ir diezgan izplatīta.


▼ Zvejnieku saimniecība jeb ZvS

ZvS ļoti līdzīgi kā Zemnieku saimniecība, ir indviduāls uzņēmums, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, kas saistīta ar zivju resursiem. Zvejnieks var apsaimniekot zemi. ZvS īpašnieks atbild ar visu savu mantu par uzņēmuma saistībām. Jāreģistrē komercreģistrā un jāatzīst, ka šādu uzņēmumu dibināšanu izvēlas nedaudzi.


▼ Individuālais (ģimenes) uzņēmums jeb IU

Individuālais uzņēmums ir vienas fiziskās personas saimnieciskās darbības ar savu īpašumu, lai gūtu peļņu. Ģimenes uzņēmums- tiek izmantots ģimenes kopīpašums tieši tam pašam mērķim. Reģistrējot ģimenes uzņēmumu, jānorāda kurš būs īpašnieku pārstāvis. Atbildība par saistībām ir neierobežota- atbild ar visu savu mantu. Grāmatvedības uzskaite ir vienkāršota un nav nepieciešams statūtkapitāls. Lēmumus pieņem pats īpašnieks.

Plusi- patstāvība lēmumu pieņemšanā, salīdzinot ar Individuālo komersantu, ir tiesības veikt licencējamās darbības, visa peļņa pieder īpašniekam.

Mīnusi- ierobežotas iespējas palielināt kapitālu, nedrīkst būt līdzvērtīgs biznesa partneris peļņas gūšanai, atbildība par saistībām ir neierobežota, atbild ar visu savu mantu.


▼ Kooperatīvā sabiedrība jeb KS

KS ir tāda fizisku un juridisku personu brīvprātīga apvienošanās, kuras mērķis sniedzot pakalpojumus ir uzlabot biedru saimniecisko darbību. Piemēram, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība vai dārzkopības kooperatīvo sabiedrība. Iestāšanās un izstāšanās ir uz brīvprātības principa. Šīs sabiedrības darbības izmaksas sedz paši biedri, veido uzkrājumus un sadala savā starpā peļņu, ja tāda rodas. Kooperatīvā sabiedrība darbojas uz statūtu pamata, kuros biedri vienojas par mērķiem, uzdevumiem, biedru maksām, iestāšanos, izstāšanos uc. jautājumiem. Ir noteikts minimālais pamatkapitāls- 2800 eur. Šāds komersants tiek reģistrēts komerreģistrā.


▼ Pārstāvniecība

Jebkura ārzemju uzņēmuma vai organizācijas neatkarīga daļa, kura dibināta un atrodas Latvijas Republikā. Šādu uzņēmumu dibināšana visbiežāk notiek ar mērķi veikt mārketinga aktivitātes un reklamēt konkrētā ārvalstu uzņēmuma vai organizācijas darbības veidu, nosaukumu, produkciju pirms ieiet tirgū, lai veiktu komercdarbību. Atšķiras pastāvīgās pārstāvniecības uzņēmumu reģistrācija, kas jāveic gadījumā, ja pārstāvniecība nodarbojas ar saimniecisko darbību un gūst peļņu. Tad tā ir jāreģistrē VID. Šādā gadījumā ir jāmaksā nodokļi saskaņā ar LR likumdošanu.


Pārstāvniecības dibināšana

▼ Filiāle

- ir kāda uzņēmuma (gan ārvalstu, gan Latvijas) daļa ar noteiktu organizatorisko pastāvību un kura atrodas citā teritoriālā vietā nekā galvenais uzņēmums. Atkarības pakāpe no galvenā uzņēmuma var atšķirties. Tās galvenais uzdevums ir veikt komerdarbību noteiktā vietā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma tirgu, pakalpojuma pieejamību un protams gūstot lielākus ienākumus. Piemēram, bankas dibina savas filiāles dažādās pilsētās, lai tā pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas plašākā teritorijā. Šādu uzņēmumu dibināšana neprasa pamatkapitālu, jo par saistībām atbild galvenais uzņēmums. Ja galvenais uzņēmums ir ārvalstu komersants, tad pēc tam, kad tiek veikta šādu filiāļu uzņēmumu reģistrācija, nodokļi tiek maksāti uz galvenā uzņēmuma valsti.


Filiāles dibināšana

▼ Biedrība

Biedrību dibina gadījumos, kad ieinteresēto personu (gan fizisku , gan juridisku) lokam- nākotnē Biedriem, ir vēlme attīstīt kādu mērķi vai darbības virzienu nevis gūt peļņu (piemēram, Ornitologu biedrība, dažādi pieaugušo attīstības projektu biedrības, bieži vien piketētāji vai protestētāji ir kādu biedrību pārstāvji). Biedrības darbojas uz Statūtu pamata, kuros jābūt atrunātiem iekšējiem noteikumiem, biedru naudas lielumiem un apmaksas kārtībai, biedru tiesības un pienākumi utt. Lai to varētu dibināt, ir nepieciešami vismaz 2 topošie biedri. Biedrība ir juridiska persona kopš brīža, kad tā tiek reģistrēta attiecīgā valsts reģistrā. Tās izveides procedūra ir ļoti līdzīga SIA dibināšanai. Biedrībai ir diezgan plašas iespējas veikt dažāda rakstura saimnieciskās darbības, taču tā nedrīkst dalīt peļņu vai ienākumus savā starpā.


Biedrības dibināšana

▼ Pašnodarbinātā persona

arī ir fiziska persona, kurai sava saimnieciskā darbība jāreģistrē tikai VID. Piemēram, ļoti bieži frizieri un skaistumkopšana sfēras darbinieki skaitās kā pašnodarbinātas personas. Izdevīgi tām personām, kuras savā darbībā ir patstāvīgas un zinošas. Plusi- ir lielāka iespējamā samaksa un darbības neatkarība, mīnus- visa atbildīga ir uz pašu personu (sociālās iemaksas, no kurām atkarīgas slimības lapas utt.) Nepienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, taču ir sava laika noteicējs. Vienkāršota grāmatvedības uzskaite. Reģistrējoties nav nepieciešami daudz dokumentu salīdzinājumā ar citām formām. Norēķinoties pietiek ar VID reģistrētām kvītīm, vai arī uzrādot pārskaitījumu ar klāt pievienoto rēķinu.Kā redzams, uzņēmējdarbības formas ir dažādas. Uzsākot uzņēmējdarbību, rūpīgi izvērtējiet savu dzīvesveidu un vēlamo nākotnes darbības plānu. Ja Jūs esat uz neatkarīgu darbību tendēta persona, Jums noteikti būs piemērota cita uzņēmējdarbības forma nekā tiem nākamajiem komersantiem, kas izvēlas darboties komandā.


Noteikti uzdodiet sev jautājumu kā Jūs vēlaties turpmāk strādāt?!


Draudzīgākais Juridiskais birojs Jūs noteikti gaidīs uz sarunu. Palīdzēs izprast, konsultēs uzņēmumu dibināšanā un īstenos uzņēmumu reģistrāciju, pamatojoties uz likumdošanas prasībām, kas regulē izvēlētās uzņēmējdarbības sfēru. Uz tikšanos!


Nosaukuma izvēle pirms reģistrācijas


Uzņēmuma nosaukums ir kā skatlogs - tas var veicināt uzņēmējdarbības attīstību, tamdēļ iesakām rūpīgi pārdomāt, kā sauksies Jūsu bizness. Jebkuras uzņēmējdarbības veida firmas nosaukumu stingri regulē likums. Neatbilstību gadījumā, Uzņēmumu reģistrs atliek reģistrāciju. Galvenās prasības nosaukuma veidošanā:


 • Nedrīkst būt tāds pats kā esošam uzņēmumam vai tādam, kas pirmais pieteicies uz reģistrāciju
 • Nosaukumā jāizmanto tikai latviešu vai latīņu (ja nosaukumā ietver svešvalodu) burti
 • Nedrīkst saturēt maldinošu informāciju
 • Nedrīkst izmanot vārdus- Latvijas republikas, valsts, pašvaldība
 • Nedrīkst izmantot citu firmu preču zīmes
 • Jāietver norāde sākumā vai beigās par komersanta veidu: IK, PS, KS, , SIA, AS.
 • Individuālajam (ģimenes) uzņēmumam IU nosaukumā jāietver īpašnieka uzvārds, darbības veids, pilsētas vai novada nosaukums
 • Zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumā jāiekļauj māju un pagasta nosaukums.

Juridiskā adrese pirms reģistrācijas


Bez konkrētas juridiskās adreses nav iespējams reģistrēt firmu, jo tā ir vieta, kur tiks sūtīta visa korespondence. Pirms reģistrēt juridisko adresi, nepieciešams:


 • Pieteikums ar juridiskās adreses norādi
 • Valdes vai īpašnieka paziņojums par juridisko adresi
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka vai visu kopīpašnieku piekrišana, ka tā būs uzņēmuma juridiskā adrese. Šo piekrišanu nav notariāli jāapliecina
 • Augstāk minētajā piekrišanā no īpašnieka jānorāda: īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, telpu grupa (ja telpa sadalīta vairākās grupās) personas kods, firmas nosaukums un reģ.nr.
 • Juridiskai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistru (tai ir jābūt tur atrodamai)
 • Tikai ēka vai dzīvoklis var būt juridiskā adrese (zemesgabalam piešķirta adrese nederēs kā juridiskā adrese)

Draudzīgākais Juridiskais birojs atvieglos šo procesu, piedāvājot pakalpojumu juridiskās adreses noma.


Grāmatvedība pēc reģistrācijas


Likumdošana nosaka grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības jebkurā uzņēmumā. Jebkuram komersantam tas prasīs zināmus finanšu līdzekļus uzturot darbinieku vai izmantojot pakalpojumu, kā arī laika ieguldījumu un padziļinātas zināšanas gadījumā, ja grāmatvedību veic pats īpašnieks. Atskaišu biežums, veids, nodokļu apmēri, noteikumi, ierobežojumi un daudz kas cits, būs atkarīgs no uzņēmējdarbības veida, kas izvēlēts. Bet galvenās iezīmes ir:


 • Visus darījumus apliecina ar attaisnojuma dokumentiem (pavadzīmes, rēķini utt.) un iegrāmato grāmatvedības reģistrā
 • Algu aprēķini
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Dažādu pārskatu sagatavošana bankām
 • Ikmēneša atskaites VID
 • Gada pārskati

Draudzīgākais Juridiskais birojs piedāvā veikt grāmatvedības pakalpojumus Jūsu vietā. Kompetenti grāmatveži veiks visas nepieciešamās darbības saskaņā ar LR likumdošanu. Vairāk lasi šeit: grāmatvedības pakalpojumi
Apply for free consultation

Email

riga@dokumenti.lv

Phone

+371 276 59 276