Aizdevuma līgums

Kas ir aizdevuma līgums?

Aizdevuma līgums ir vienošanās starp ņēmēju un devēju. Šāda vienošanās var tikt slēgta gan rakstiski, gan mutiski- to visu vispārīgi regulē Civillikums, Kredītiestāžu likums (ja viena no pusēm ir kredītiestāde) un Patērētāju tiesību aizsardzības likums (fiziskām personām).

Šādi dokumenti visbiežāk tiek slēgti par naudas aizdošanu.

Aizdevuma līgumu, kas nav sastādīts tipveidā no bankas vai kredītiestādes, ir ieteicams parakstīt pie notāra, kas kā juridiski izglītota persona informēs par dažādām niansēm , kas likuma nezināšanas gadījumā var radīt nopietnus sarežģījumus. Ja aizņēmas no kredītiestādes, tad parasti tas notiek uz kredītiestādes vai bankas tipveida līguma pamata. Ja aizdevums notiek starp fiziskām personām, tad visieteicamāk ir to veikt pie notāra. Tā būs paildus garantija aizdevējam, ka nemaksāšanas gadījumā, paātrinati varēs iesniegt prasījumu tiesā, negaidit vairāku gadu garumā. Aizņēmējam tā būs iespēja uzdot jautājumus notāram, kas izskaidros likumu nezināšanu un sastādīs aizdevuma līguma projektu abu pušu interesēs.

Sazinies aizpildot formu

Aizdevuma līgums sastāv no:

 • Obligāti jāsastāda rakstiski, ja viena no pusēm ir kredītiestāde (juridiska persona)
 • Tajā obligāti jānorāda ņēmējs un devējs (fiziska- fiziska persona, fiziska- juridiska persona, juridiska-juridiska persona)
 • Kas tiek aizdots (ja nauda, tad kādā apmērā, manta utt.) un uz kādiem nosacījumiem
 • Norādot aizdevuma summu citā ārvalstu valūtā, vēlams blakus norādīt summu vietējā valūtā
 • aizdevuma summa vietējā valūtā obligāti jānorāda gadījumā, ja aizdevumā līgumā norādītā aizdevuma nodrošināšanai tiek ieķīlāts īpašums
 • jānorāda kādā veidā un kādos termiņos nauda tiks nodota ņēmējam (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu). Ar pārskaitījumu ir visdrošāk. Mazāk problēmu strīdus situācijās
 • Jābūt atzīmei, ka naudas līdzekļi ir saņemti no ņēmēja puses. Pēc būtības, ja nevar pierādīt aizdevuma veikšanu, var uzskatīt ka šāds aizdevuma līgums nav pastāvējis
 • Norāda aizdevuma procentus un līgumsodu, ja atmaksa netiek veikta aizdevuma līgumā norādītājos termiņos vai apjomos

Uzmanīgi!

Reizēm aizdevuma līgums tiek sastādīts tā, ka ņēmējs aizņemas komercdarbības veikšanai (lai gan patiesībā tā nav). Šajā gadījumā, ņēmējam zūd tiesības vēlāk, ja ir problēmas ar aizdevēju, vērsties ar sūdzību par aizdevēju Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, jo ar šādi traktētu aizdevuma līgumu neatbilst patērētāja statusam.

Jomas profesonāļi iesaka aizdevuma līgums noformēt kā notariālu aktu pie notāra. Ja iesaistīta fiziska persona, tad notārs šāda akta slēgšanas laikā pārbauda vai fiziskā persona ir rīcībspējīga, kā to pieprasa likums. Notārs pārbauda arī fiziskās personas identitāti un tiesības, kas novērš veselu virkni iespēju veikt nelikumības.

Svarīgi!

Aizdevuma līgumu, kas pie notāra izveidots kā notariāls akts, nav iespējams apstrīdēt kā spēkā neesošu. Aizņēmējam nav tiesību griezties tiesā ar pieteikumu, ka ir bijis maldināts.

Pieejami 4 veidi kā saņemt aizdevumu:

 • Pirms aizdevuma līguma parakstīšanas
 • Aizdevuma līguma parakstīšanas laikā (bieži nauda tiek nodota notāra kabinetā)
 • Noteiktā laika posmā pēc aizdevuma līguma parakstīšanas, kas tiek atrunāts aizdevuma līgumā
 • Pēc aizdevuma līguma noslēgšanas, kad veikta kāda no prasībām. Piemēram- atdota zemesgrāmatas apliecība.

Aizdevējam ieteicams saņemt rakstisku parakstu no aizņēmēja, ka nauda ir saņemta. Ja finanšu līdzekļi tiek nodoti pirms aizdevuma līguma parakstīšanas vai tā laikā, ņēmējs var parakstīties uz aizdevuma līguma, ka ir saņēmis. Tas kalpos kā papildus garants abām pusēm, ja notiks kāds no strīdus gadījumiem.

Jāatceras, ka aizdevuma procenti tiek uzskatīti par aizdevēja (gan fiziskas, gan juridiskas personas) peļņu. Kredītistāžu un banku aizdevumu procentus regulē dažādi likumi un normatīvie akti. Fizisko personu noteiktie procenti netiek šādi ierobežoti. Tamdēļ ņēmējam, pirms ņemt aizdevumu, būtu vērtīgi apdomāt un izrēķināt kādu summu nāksies pārmaksāt, arī gadījumos, kad nāksies maksāt līgumsodu.

Aizdevēja (gan juridiska, gan fiziska persona) vēršanās tiesā

Ja aizdots uz privātā kārtā parakstīta aizdevuma līguma pamata (visbiežāk tā dara fiziskas personas), tad tiesa var ieilgt daudzu gadu garumā. Ja aizdevuma līgums parakstīts kā notariāls akts, tad to aizdevējs to var īstenot bezstrīdus kārtībā:

 • Iesniedz pieteikumu tiesā, klāt uzrādot pierādījumu, ka ņēmējs ir brīdināts par aizdevēja plānu griezties tiesā (kā pierādījums kalpo: ņēmēja paraksts uz brīdinājuma, pasta paziņojums par vēstules saņemšanu, tiesu izpildītāja akts
 • Sūtīt brīdinājumu ņēmējam var tikai gadījumos, kad netiek atmaksāts aizdevums līgumā noteiktajā kārtībā.

Ieteikumi aizdevējam:

 • Noteikti jāsaņem rakstisks apliecinājums no ņēmēja, ka nauda ir saņemta
 • Jāņem vērā, ka, ja aizdevums noticis parakstot privātu līgumu nevis notariālu aktu, tad strīdus gadījumi tiesā var tikt izskatīt vairāku gadu garumā
 • Ieteicams vērsties pie notāra, kas sagatavos aizdevuma līguma paraugu, ņemot vērā abu pušu izteiktās prasības, izklāstīs iespējamās sekas, pārbaudīs abu pušu identitātes, tiesības utt.
 • Pie notāra noslēgts aizdevuma līgums, tiek daudz ātrāk izskatīts tiesā ( vidēji 8 darba dienu laikā), ja ir iesniegts pieteikums- to sauc sauc par bezstrīdu kārtību
 • Privāti parakstīts aizdevuma līgums- un pie notāra apstiprināti tikai abu pušu paraksti- strīdus gadījumā, arī tiesā var tikt izskatīts gadiem
 • Pirms aizdošanas izvērtēt, vai ņēmējs varēs atdot aizdoto naudu un ja nevarēs, vai ņēmējam pieder kāda nekustamā/ kustamā manta, kura varētu segt aizdotos līdzekļus
 • Apdomāt galvotāja piesaisti

Ieteikumi aizņēmējam:

 • Jāizvērtē atmaksāšanas iespējas
 • Svarīgi izvērtēt aizdevuma līgumā norādītos atmaksas termiņus, līgumsodus un procentus
 • Jāatceras, ka kavējuma gadījumā, vispirms sedz līgumsodus un procentus, tikai pēc tiem seko pamatsummas dzēšana
 • Aizdevējs var griezties tiesā tā saucamajā bezstrīdus kārtībā , kad tiesa ar dažu noteiktu dokumentu palīdzību paātrināti pieņem lēmumu, ja aizdevuma līgums ir noslēgts pie notāra kā notariāls akts
 • Pie notāra noslēgts aizdevuma līgums, dos pamatu tam, ka tas būs abu pušu interesēs. Notārs kā zinoša persona izskaidros likumu nezināšanu un iespējāmās sekas.

Dažas nianses aizdevuma līgumam starp fiziskām personām:

 • Viena no pusēm (praksē, visbiežāk ņēmējs) var atteikties parakstīt pie notāra iepriekš sagatavotu līgumu. Pastāv iespēja uzgaidīt, abām pusēm ierodoties pie notāra, kamēr līgums tiek sagatavots
 • Apmaksa notāram par darbu un valsts nodevu, sagatavojot aizdevuma līgumu, notiek uz vietas
 • Pastāv iespēja pasūtīt notāram standarta aizdevuma līgumu klāt esot tikai vienai personai
 • Ja ņēmējs, pirms aizdevuma atmaksas, nomirst, tad parādu iespējams likumā noteiktā kārtībā pieprasīt no parādnieka mantiniekiem
 • Vienīgi gadījumos, ja aizdevuma līgums tiek formēts kā notariāls akts, abām pusēm vienlaicīgi jāierodas pie notāra.

Sazinieties ar mūsu komandu, lai iegūtu konsultācijas un līguma sagatavošanas pakalpojumus.

Sazinies aizpildot formu