Autoratlīdzības līgums

Kas ir autoratlīdzība?

Autoratlīdzība ir samaksa jeb honorārs par neatkarīgas personas veikto darbu, darbību, kas ir šīs personas intelektuālais īpašums. Autors saņem samaksu par savu darbu, nebūdams ar kādu darba attiecībās (klasiskajā izpratnē).

Kas ir autoratlīdzības līgums?

Autoratlīdzības līgums ir vienošanās starp autoru un pasūtītāju. Tas var būt noformēts diezgan brīvā formā, tikai jābūt saskaņā ar prasībām par līgumu noformēšanu un Autortiesību likumu. Svarīgākais autoratlīdzības līgumā ir līguma subjekts -darbs- un autora izpratne, kam, ko un uz kādiem noteikumiem radīs. Noteikti vajadzētu pievērst uzmanību ierobežojumiem, kas skar autoru un viņa tiesības/pienākumi.

Sazinies aizpildot formu

No likumiskā viedokļa, autoratlīdzību var saņemt par autora darbu, par kādiem tiek uzskatīti:

 • literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi);
 • dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
 • horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
 • muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā;
 • audiovizuālie darbi;
 • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi;
 • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
 • dizaina darbi;
 • fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
 • ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • citi autoru darbi.

Svarīgi!
Ja persona, kas saņem atlīdzību saskaņā ar autoratlīdzības līgumu, nekur nestrādā, tad ir jādodas uz Valsts Ieņēmumu dienestu, lai reģistrētos, kā saimnieciskās darbības veicējs (visbiežāk kā pašnodarbinātā persona). Minimālā ienākuma summai, no kuras obligāti jāreģistrējas VID, ir vismaz 320 eur mēnesī pēc autorizdevumu atskaitīšanas . Ja ienākumu summa ir mazāka par 320 eur mēnesī, autors var brīvprātīgi izvēlēties vai reģistrēt savu darbību VID. Tas nav jādara, ja persona strādā oficiālu algotu darbu.

Autoratlīdzības līgums ir noslēgta vienošanās starp darba devēju un personu par pasūtītu autora darba radīšanu un tā izpildi. Līguma objektam jeb autora darbam ir jābūt pabeigtam saskaņā ar līguma termiņu. Tas, protams, ne vienmēr ir viennozīmīgi, jo uzgleznot gleznu pasūtītājam nebūtu problēma, taču filmas uzņemšana vienmēr būs sarežģītāks process. Saskaņā ar autoratlīdzības līgumu, darbs ir jārada autoram. Līdzautorus vai līgumā atrunāto autoru komandu drīkst mainīt tikai ar darba pasūtītāja rakstisku atļauju. Ar piebildi- ja tas ir nepieciešams autoratlīdzības līgumā minētā darba veikšanai vai radīšanai. Ja autors šādi nerīkojas, pasūtītājs ir tiesīgs lauzt šo autoratlīdzības līgumu.

Saskaņā ar autoratlīdzības līgumu autoram ir tiesības:

 • tikt atzītam par darba autoru- radītāju
 • pieņemt lēmumu par radītā darba izrādīšanu vai neizrādīšanu visos iespējamos veidos. Tas attiecas gan uz grāmatas izdošanu, gan pieminekļa uzstādīšanu. Ja vien autoratlīdzības līgumā nav atrunāts citādi
 • atsaukt radīto darbu, taču tad ir jāsedz visi zaudējumi
 • autora vārda vai pseidonīma norādīšanu visās iespējamās vietās (gan uz grāmatas vāka, plāksnītē pie statujas, filmas titros utt.). Tieši tāpat darba autors ir tiesīgs izteikt vēlmi palikt anonīmam
 • uz radītā darba nepārveidošanu. Var atļaut vai aizliegt jebkādas izmaiņas autora darbā vai tā nosaukumā
 • Uz vienpusēju atkāpšanos no autoratlīdzības līguma, neatmaksājot radītos zaudējumus, ja tiek nodarīts kaitējums autora vārdam, cieņai, tiesībām, kā arī tiek nodarīts kaitējums autora darbam
 • Augstāk minētās tiesības nepāriet citai personai, kamēr autors ir dzīvs

Kad drīkst izmantot darbu bez autora piekrišanas, nepārkāpjot likumu:

 • Darbu izmanto informatīviem nolūkiem
 • Darbu izmanto izglītības vai pētniecības nolūkiem, bibliotēkās, muzejos vai arhīvos
 • To reproducē, lai izmantotu redzes invalīdiem, tiesvedībai
 • Tiek parodēts vai par darbu ir radīta karikatūra
 • Darbs ir publiski pieejams

Kas neskaitās autora darbs:

 • Dažādi normatīvie akti, likumi, valsts vai pašvaldību iestāžu izdoti dokumenti un to tulkojumi
 • Karogi, ģērboņi, himnas, apbalvojumi
 • Kartes, ja to izveidi regulē jebkādi normatīvi
 • Medijos dzirdēti vai izlasīti dienas jaunumi, notikumi un dienas apskati
 • Idejas, metodes, procesi.

Autorizdevumi

Tie ir attaisnotie izdevumi, kas saistīti ar autora darba radīšanu, izveidošanu, izdošanu utt. Tie parasti ir aptuveni 15-40 % no autoratlīdzības samaksas. Autorizdevumus apstiprina ar iesniegtiem čekiem vai kvītīm.

Autora izdevumus no autoratlīdzības atskaita pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas.

Autoratlīdzības līguma veidi

Autoratlīdzības līgumus var iedalīt dažādos veidos. Katram no tiem ir savas nianses. Reizēm autoratlīdzības līgums aizvieto darba līgumu. Šādu iespēju plaši izmanto žurnālistikas sfērā, semināru vadīšanā, dizaineri, grafiķi utt.

A. Autoratlīdzības līgums par noteiktu darbu:

 • Līgumā tiek noteikta konkrēta samaksa
 • Piemērots situācijās, kad nepieciešams izveidot vienu konkrētu autora darbu. Piemēram, sarakstīt dziesmu, uzzīmēt maketu
 • Galarezultāts ir ar autortiesībām aizsargāts autora darbs

B. Autoratlīdzības līgums par regulāra darba veikšanu:

 • Alternatīva darba līgumam
 • Piemērots, ja nepieciešams regulāra autora piesaiste darba radīšanai. Ļoti tipiski, piemēram, sastādīt horoskopus iknedēļas izdevumam
 • Līgumā vienojas par konkrētu samaksu, termiņiem, nosacījumiem utt.

C. Uzņēmuma līgums par noteikta darba veikšanu:

 • Izpildītājs apņemas par noteiktu samaksu, ar saviem instrumentiem, izpildīt otras puses (pasūtītāja) pieprasījumu
 • Darbs var būt gan taustāms , kā piemēram, makets, gan arī piemēram uzņēmuma koorporatīvā jaungada balle
 • Piemērots, ja autoram ir noteikts konkrēts apjoms veicamo darbu
 • Ja izpildītājs ir fiziska persona (pašnodarbināta persona ar pasūtītājam iesniegtu statusa apliecinājuma apliecību ), tad par nodokļu samaksu atbild pats izpildītājs
 • Ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad pasūtītājam ir jāietur IIN un VSOAI no atlīdzības summas

D. Uzņēmuma līgums par regulāra darba veikšanu:

 • Tādi paši noteikumi kā uzņēmuma autoratlīdzības līgumā par noteiktu darbu
 • Piemērots, ja darbam ir ilgstošs periods. Piemēram, vadīt seminārus divas reizes nedēļā.

Autoratlīdzības līgumam ir zināmi plusi, gan arī mīnusi. Pie kādiem nosacījumiem ir jāreģistrējas saimnieciskai darbībai, pie kuriem apstākļiem mainās nodokļu likmes- to visu Jums palīdzēs izprast draudzīgākais juridiskais birojs.

Sazinies aizpildot formu