Cesijas līgums

Kas ir cesijas līgums?

Cesija ir kāda parādsaistību nopirkšana vai pārņemšana. Uzņēmums X ir parādā uzņēmumam Y, taču uzrodas uzņēmums Z, kurš apgalvo, ka turpmāk parādu X maksās jaunajam Z, jo ir jaunais parāda īpašnieks. To sauc par cesijas līgumu.

Pārņemt jeb cedēt var arī tādus prasījumus, kur var rasties tikai nākotnē. Vai arī cita veida prasījumus, kurus neaizliedz likums. Taču visbiežāk cesijas līgums tiek slēgts tieši par parādiem.

Sazinies aizpildot formu

Jāatceras, ka ar cesijas līgumu:

 • Pāriet nevis visi līguma noteikumi, bet tikai iepriekšējā kreditora prasījumi
 • Gadījumā, ja nepieciešams pilnībā samainīt līguma puses- visām pusēm jāslēdz pārjaunojuma līgums
 • Daļa no līguma punktiem paliek spēkā un ir saistoši vecajam kreditoram
 • Jaunajam kreditoram ir tiesības saņemt līgumā noteiktos soda procentus, vērsties tiesā par parāda samaksu un pieteikt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespēju
 • Var cedēt jeb nodot tālāk parādu vēl citai personai
 • Notiek uz cesijas līguma, likuma (kā piemērs ir galvojuma līgums) vai tiesas sprieduma pamata

Pa vidu noslēgtam cesijas līgumam, jāatceras, ka arī pats parādnieks ir tiesīgs nodot tālāk savu parādu citai personai . Šāda iespēja pastāv noslēdzot pārjaunojuma līgumu vai veicot reorganizāciju saskaņā ar Komerclikumu, bet ir jābūt kreditora piekrišanai (papildus šajos minētajos procesos var nomainīt arī kreditoru).

Tas viss ir pietiekami niansēti, lai nelauzītu galvu un vērstos pie draudzīgākā juridiskā biroja uz konsultāciju. Jūsu vajadzībām tiks piemeklēts vislabākais risinājums.

Kā noslēdzas cesijas līgums?

Ja cesija notiek uz līguma pamata, tad:

 1. Cesijas līguma puses ir jaunais un iepriekšējais kreditors
 2. Nav nepieciešama parādnieka piekrišana ( ja vien parāda līgumā nav noteikts citādi), to nosaka pats Civillikums. Abi kreditori vienojas bez parādnieka iesaistes šajā procesa etapā
 3. Teorētiski (to atļauj likuma normas) cesija var notikt arī mutiski, bet tas rada virkni sarežģījumu pēc tam pierādīt cesijas (parāda pārņemšanas) faktu un visu laiku iepriekšējam kreditoram jāiesaistās, lai apliecinātu cesijas faktu

Ja cesija notiek uz likuma pamata (galvotāja līgums), tad:

 1. Kad Galvotājs samaksā kreditoram parādnieka parādu
 2. Tālāk galvotājs iegūst tiesības pieprasīt no parādnieka parādu tādā pašā apjomā, kā sedzis pats
 3. Tas pats attiecas uz apdrošināšanas kompānijām- izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par kādas personas zaudējumiem (izņemot dzīvības un veselības kaitējumi), tās ir tiesības piedzīt šo summu no vainīgās personas.

Likums nenosaka, ka ir jābūt obligātai samaksai par cesijas līgumu. Visbiežāk praksē, ja tiek veikta maksa par parāda nodošanu, to sauc parāda pirkšanu, kas tiek uzskatīta par komercdarbību un nepieciešama licence parādu pirkšanas darbībās.

 • Pēc cesijas līguma īstenošanas, jaunajam kreditoram, lai varētu īstenot savas tiesības, obligāti ir jāinformē parādnieks par cesijas līguma notikšanu. Citādi, parādnieks var veikt parāda atmaksu vecajam kreditoram. Šajā situācijā jaunais kreditors uz cesijas līguma pamata vēršas pie iepriekšējā kreditora ar prasību pārskaitīt sev pienākošos parāda daļu.
 • Par cesijas notikšanu vispareizāk ir informēt parādnieka valdes locekli vai paraksttiesīgo personu, saņemot parakstu uz paziņojuma par cesiju, vai arī nosūtot vēstuli ar paziņojumu un pretī saņemot parakstu, ka vēstule ar cesijas paziņojumu ir saņemta.
 • Cesijas līgums parādniekam nav jāuzrāda, pietiek ar rakstisku paziņojumu par cesiju. Parādnieks var atrunāties ar nemaksāšanu, ja neredzēs cesijas līgumu, taču šoreiz likums nosaka, ka šis apstāklis nav likumīgs- cesijas līgums nav obligāti jāuzrāda, pietiek ar paziņojumu par cesijas notikšanu.
 • Kopā ar parādu pēc cesijas līguma , pie jaunā kreditora nonāk arī parāda nodrošinājumi (galvojumi, ķīlas un hipotēkas), kurus vēlams reģistrēt Zemesgrāmatā vai Komerķīlu reģistrā, lai pēcāk nebūtu lieku problēmu ar tām likumīgi darboties un izmantot sev nepieciešamajās darbībās.
 • Jāatceras, ka ar cesijas līgums, jaunais kreditors nevar mainīt iepriekšējo līgumu starp parādnieku un kreditoru. Tas paliek nemainīgs. Pāriet tikai parāda samaksas prasījums, līgumā noteikties soda procenti, apmaksas nosacījumi.
 • Jaunais kreditors nedrīkst pieprasīt lielākus soda procentus, summas apjomus vai citus parāda samaksas noteikumus nekā paredz līgums starp parādnieku un iepriekšējo kreditoru.
 • Jaunais kreditors nedrikst vienpusīgi slēgt jaunu līgumu.
 • Cesija nedrīkst pasliktināt parādnieka stāvokli.

Sazinies aizpildot formu