Darba līgums

Kādēļ darba līgums ir svarīgs?

Darba līgums ir rakstisks dokuments, noslēgts starp darba ņēmēju un darba devēju, un tas nosaka un regulē darba attiecības starp darbinieku un darba devēju. Tā ir sava veida vienošanās par „spēles noteikumiem” un apliecina ikvienai LR iestādei, ka cilvēks ir nodarbināts uzņēmumā . Tajā atrunā pienākumus, tiesības, noteikumus, atalgojumu un kārtību kā tiek risināti strīdu gadījumi. Svarīgi, ka darba līgums nav svarīgāks par likumu. Tas nozīmē, ka prettiesisks kāds no līguma punktiem (piemēram, darbiniekam pirms stāšanās darbā nav obligāti jāinformē darba devējs par piederību arodbiedrībai) strīdus situācijā var tikt atzīts par spēkā neesošu.

Sazinies aizpildot formu

Darbinieks, kuram nav parakstīts darba līgums, un strādā uz mutiskas vienošānās pamata- nemaksā nodokļus un problēmu gadījumā nesaņems sociālos pabalstus no valsts (slimības lapas, bezdarbnieku pabalstus utt.)

Darba līgums tiek parakstīts 2 eksemplāros: 1 eksemplārs pie darba devēja, otrs pie darbinieka.

Ne vienmēr, taču lielākoties, darba līguma paraugs no uzticama avota kalpos kā izziņas materiāls par likumdošanas normām. Tamdēļ, ja nav skaidrs, kam būtu jābūt pareizi noformētā darba līguma paraugā, ieteicams to iepriekš atrast un izpētīt.

Darbiniekam, kas strādā bez darba līguma, nekad būs stabilu garantiju. Strīdus gadījumos nāksies gari un laikietilpīgi pierādīt, ka darba attiecības ir pastāvējušas. Arī darba devējam darba līgums ir sava veida garantija, ka darbinieks veiks darba pienākumus uz atrunātu nosacījumu pamata.

Līgumā jānorāda:

 • Svarīgākā informācija par darbinieku (vārds, uzvārds, adrese un personas kods) un svarīgākā informācija par darba devēju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, paraksttiesīgā persona)
 • Darba uzsākšanas datums
 • Darba vieta, adrese
 • Amats un tā raksturojums
 • Atalgojuma apmērs un izmaksas datums
 • Atvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas kārtība
 • Darba laiks un veids, slodzes apmērs
 • Darba līguma termiņš, ja līgums ir uz noteiktu laiku
 • Piemaksu vai prēmiju apjomus, ja tādas paredzētas un kārtību kā tiek piesķirts
 • Dažādi ierobežojumi, ja darba devējam tas ir svarīgi (piemēram- veikt darbu citā uzņēmumā)
 • Pārbaudes laika ilgums (pēc LR likumdošanas ne vairāk kā 3 mēneši, kas piešķirami tikai vienreiz viena darba līguma laikā)

Pārbaudes laiks darba līgumā

Ļoti svarīgs ir darba līgums ar pareizu darba uzsākšanas datumu. No šī datuma tiks rēķināts viss: pārbaudes laika beigu datums (ne vairāk kā 3 mēneši sākot ar pirmo darba dienas datumu), darba stāžs, darba termiņš, ja tāds ir norādīts. Darba devējam darba līguma pārbaudes laiks nozīmē iespēju vismaz 3 mēnešus pārbaudīt vai konkrētais darbinieks ir piemērots konkrētam darbam. Pārbaudes laika termiņā neietilpst slimošanas laiks, vai kāds cits laika periods, kas ir pamatots ar attaisnojošu iemeslu. Ja darbinieks turpina darbu pēc darba līgumā norādītā pārbaudes laika beigām, tad tiek uzskatīts, ka darbinieks ir izturējis pārbaudes laiku un turpina strādāt. Ja darba devējs uzskata, ka darbinieks nav piemērots darbam, tam ir tiesības pārbaudes laikā pārtraukt darba līgumu nepamatojot iemeslu. Arī darba ņēmējam ir tiesības pārbaudes laikā pārtraukt darbu, neatstrādājot likumā noteikto mēnesi. Pārbaudes laiku nosaka personām sākot no 18 gadu vecuma.

Darba līgums attiecībā pret darbinieku:

 • Jābūt sagatavotam uzsākot darba attiecības
 • Vienmēr rūpīgi jāizlasa šīs darba līguma paraugs, jo šis dokuments noteiks atalgojumu, noteikumus un visu darba dzīvi kopumā
 • Darba ņēmējam pirms parakstīt darba līgumu, ir svarīgi izlasīt iekšējās kārtības noteikumus

Darba līguma paraugs no darba devēja puses:

 • Jābūt sagatavotam ņemot vērā darba likumdošanas prasības un normas
 • Skaidri jānorāda atalgojums, amats, pamatnoteikumi un prasības
 • Noteikti būs atrodams darba līguma paraugs, kuru iespējams ņemt par pamatu

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Tipveida līgums, kurā nav norādīts beigu termiņš. Ar šādu darba līguma paraugi ir atrodams interneta vietnēs. Taču vislabāk izmanot uzticamu un draudzīgu Juridisko biroju, kas Jums sastādīs likuma normām atbilstošu darba līguma paraugu. Līgums ir spēkā, kamēr kāda no pusēm nevēlas to pārtraukt. Visus nosacījumus kā tiek pārtraukts šāds līgums, regulē Darba likums. Svarīgi, ka vienmēr ir iespējams griezties Darba inspekcijā uz bezmaksas konsultāciju, kuras laikā ir iespējams, nenosaucot darba devēju, izklāstīt problēmu un saņemt likuma un iespēju skaidrojumu.

Svarīgi! Jebkurām parakstīta un spēkā esoša darba līguma izmaiņām ir jābūt apstiprinātām no abām pusēm. Piemēram, darba devējs vēlas mainīt atalgojuma sistēmu, darbinieks ir tiesīgs nepiekrist, neparakstot jauno vienošanos par izmaiņām.

Darba līgums ar termiņu

Sastāda konkrētos gadījumos: uz cita darbinieka dekrēta laiku, konkrēta darba apjoma veikšanu, uz sezonas darbiem. Šāds darba līgums paraugs nosaka beigu datumu vai apstākļu izpildi (kad veicams konkrēts darbs, piemēram- izstrādāts konkrēts projekts), kas apstiprina līguma nosacījumu izpildi. Darba līguma paraugs uz noteiktu laiku nevar būt ilgāks par 3 gadiem. Pēc tam slēdz jaunu vai pārtrauc. Darbiniekam, kas strādā uz noteikta laika darba līguma parauga pamata, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā uz nenoteiktu laiku strādājošam darbiniekam. Neskaidrību gadījumā šāds darba līguma paraugs būs palīgs, iepriekš izlasot un sagatavojoties iespējamajiem līguma punktiem.

Darba devējam, pirms sagatavot darba līguma paraugu, ir jābūt lietas kursā par LR likumdošanas normām. Pēc būtības, nevienā darba līguma paraugā, nedrīkstētu būt prettiesiskiem punktiem, taču arī topošajam darba ņēmējam jāspēj uzmanīgi izlasīt dokumentu, kas nākotnē noteiks ļoti daudz ko.

Sazinies aizpildot formu