Dzivokļa pirkuma līgums

Kas ir dzīvokļa pirkuma līgums?

Dzīvokļa pirkuma gluži tāpat kā nekustamā īpašuma pirkuma līgums ir dokuments, kurā pārdevējs apsola pret konkrētu atlīdzību pārdot pircējam dzīvokli, māju vai citu nekustamo īpašumu.

Iegādāties īpašumu var sanākt gan vieglākā veidā, kad īpašumam nav nekādu apgrūtinājumu, gan sarežģītākā veidā- īpašums ir kredītā bankā un arī potenciālais pircējs plāno ņemt kredītu šī īpašuma iegādei.

Sazinies aizpildot formu

Svarīgi!

Īpašuma tiesības pāriet nevis ar dzīvokļa pirkuma līguma vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma parakstīšanu, bet gan ar brīdi, kad šis darījums ir reģistrēts Zemesgrāmatā. Līdz tam, pirkuma līgums ir tikai rakstisks parakstīts dokuments, kas dod tiesības pārdevējam pieprasīt samaksu, bet pircējam saņemt solīto dzīvokli vai nekustamo īpašumu.

Taču, līdz brīdim, kad tiek parakstīts šāds līgums, ir veicami gana daudz pasākumu, lai gan vienai, gan otrai pusei vēlāk nerastos problēmas. Tātad, pirms parakstīt dzīvokļa pirkuma līgumu vai nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, draudzīgākais juridiskais birojs Dokumenti SIA iesaka pārliecināties par iegādājamo īpašumu:

 1. Pārbaudīt ierakstus zemesgrāmatā ( vai nav ieķīlāts bankā, vai nav uzlikts arests, vai trešai personai nav piešķirta mūža īre šajā īpašumā)
 2. Dzīvē esošā plānojuma atbilstība tam, kas norādīts inventarizācijas lietā (ja veikta pārbūve, izbūve- vai tā ir saskaņota, likumīga)
 3. Vai ir apgrūtinājumi, kādi?
 4. Noskaidrot dzīvoklī vai nekustamā īpašumā dzīvojošo personu izvākšanās termiņu un izdeklarēšanās laiku (protams, ja šie iemītnieki ir deklarējušies pērkamajā īpašumā)
 5. Laulātās puses atļauja dzīvokļa pirkuma līguma vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma parakstīšanai
 6. Pārbaudīt vai kādam nav pirmpirkuma tiesības
 7. Noskaidrot īpašuma kadastrālo vērtību
 8. Vai nav komunālo rēķinu parāds. Vēlams prasīt uzrādīt komunālos rēķinus par dažādākiem mēnešiem (sezonālās atšķirības), tādejādi pārliecinoties par summām, noskaidrot komunālo pakalpojumu sniedzēju
 9. Ja iegādājams dzīvoklis, tad vēlams noskaidrot mājas kopējo apkures parādu, ja tāds pastāv (var pastāvēt iespēja, ka mājai kavējas ar apkures pieslēgšanu)
 10. Noskaidrot kādi ir plānotā īpašuma kaimiņi
 11. Pirms dzīvokļa pirkuma līguma, jānoskaidro kas ir ar dzīvokļa mājai piesaistīto zemi. Ja māja ir uzcelta uz privatizētas zemes, tad nāksies maksāt par nomu. Ja zeme ir dzīvokļa īpašnieka domājamā daļa- tad būs jāmaksā patstāvīgi zemes nodoklis.
 12. Nodokļu nomaksa
 13. Ja īpašums ir kredītā, tad vai ir bankas atļauja veikt pārdošanu.

Dzīvokļa pirkuma līgums vai nekustamā īpašuma pirkuma līgums tiek sastādīts, kad abas puses ir vienojušās par pārdošanu/pirkšanu un summu. Tālāk seko solis, kad izvēlas šī pirkuma līguma formu:

Dzīvokļa pirkuma līgums vai nekustamā īpašuma pirkuma līgums, kas noformēts kā notariāls akts

Lai noformētu šādu pirkuma līgumu, abām pusēm ir jāierodas pie zvērināta notāra. Notārs ir juridiski izglītota amatpersona ,kurai ir jāievēro abu pirkumā līgumā iesaistīto pušu intereses. Atbildēs uz jautājumiem, izskaidros iespējamās tiesiskās sekas, ja tiks pieprasīti kādi īpaši līguma formulējumi. Notārs sagatavo dzīvokļa pirkuma līguma / nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekta tekstu, saskaņojot un ievērojot abu pirkuma līgumā iesaistīto pušu prasības.

Gan pircējs, gan pārdevējs paraksta šo līgumu, zvērināta notāra klātbūtnē, lai notārs varētu apliecināt abu pušu parakstu īstumu. Šajā gadījumā, palielinās izmaksas, jo notāra piesaiste nav bezmaksas. Jāņem vērā, ka ja nav bijusi konsultācija ar juristu, tad notārs pildot savus amata pienākumus, iesaistās pirkuma līguma sagatavošanā, konsultē, izskaidro. Tā ir iespēja likuma nianšu nezinātājiem saņemt skaidrojumu par nepadomātām lietām, kas vēlāk var radīt nopietnus sarežģījumus.

Pirkuma līgums noslēgts privātā kārtā

Dzīvokļa pirkuma līgumu vai nekustamā īpašuma pirkuma līgumu var sastādīt un parakstīt arī privātā kārtā, nepiesaistot zvērinātu notāru. Jāizvērtē par kādu īpašumu ir runa, jo ir iespējams gan atrast gatavu līgumu paraugus, kuros nomaina tikai vajadzīgās vietas un informāciju. No otras puses, tas var būt ļoti nedroši, it īpaši situācijās, kad to sagatavo tikai viena no pusēm un otra līguma puse tikai paraksta. Nedrīkst aizmirst par dažādām mahinācijām, kad pārdevējs naski pārdod īpašumu vairākām personām ar stundu intervālu.

Visdrošākais variants dzīvokļa pirkuma vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma sastādīšanai ir to lūgt sagatavot kompetentam juristam un notariāli apstiprināt.

Pirms dzīvokļa pirkuma līgumu vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma sastādīšanas, var tikt iemaksāta rokas nauda. Tā nav obligāta, bet var kalpot kā apņemšanās no pircēja puses. Konkrētu summu atrunā vienojoties (vidēji tirgū tie 5-10 % no darījuma summas). Rokas nauda paliek pie pārdevēja, ja pircējs pārdomā. Ja pārdevējs atrod citu pircēju, tad rokas nauda jāatmaksā divkāršā apjomā.

Paralēli pirkuma līgumam būs nepieciešams:

 1. Zvērināta notāra apstiprināts nostiprinājuma lūgums (būs jāparaksta abām pirkuma līguma pusēm notāram klātesot), kas nepieciešams, lai jaunais īpašnieks varētu nostiprināt savas īpašumtiesības zemesgrāmatā
 2. Pārdevēja laulātās otras puses atļauja pārdot, ja zemesgrāmatā nav ticis norādīts, ka pārdodamais īpašums ir laulātā pārdevēja atsevišķa manta, vai ka abiem laulātajiem visa manta ir šķirtībā
 3. Atļauja no kādas trešās puses, ja zemesgrāmatā ir veikti aizlieguma ieraksti par labu kādai trešai pusei (piemēram, kreditors)
 4. Vienoties ar augstāk minētām personām par piekrišanas vai atļaujas noformēšanu. To var izdarīt piekrišanu izsakot dzīvokļa pirkuma līgumā / nekustamā īpašuma pirkuma līgumā vai nostiprinājuma lūgumā, taču tad visām trim pusēm (pircējs, pārdevējs un piekrišanas devējs) vienlaicīgi pie zvērināta notāra jāparaksta attiecīgais dokuments. Piekrišanu var izteikt arī atseviškā dokumentā, atļaujas devējam ierodoties pie zvērināta notāra (šajā gadījumā pārdevējam un pircējam nav jābūt līdzi)
 5. Informēt pirmpirkuma tiesību turētāju
 6. Dzīvokļa vai cita nekustamā īpašuma īpašniekam būs jāsamaksā nekustamā īpašuma nodoklis, par to taksācijas gadu, kurā mainās īpašnieki. Ja ir aprēķināta soda nauda, kavējuma vai parāda nauda, tad arī to būs jāsamaksā
 7. Veikt valsts nodevu apmaksu pirms nostiprinājuma lūguma iesniegšanas zemesgrāmatā. Visbiežāk dzīvokļa vai nekustamā pirkuma līgumā tiek atrunāts, ka to veic pircējs.

Pirmpirkuma tiesību turētājs

Visbiežāk nākas saskarties situācijās, kad īpašnieks pārdod sev piederošās domājamās īpašuma daļas un kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Lai gan situācijas mēdz būt dažādas.

 • Būs jāiesniedz pirkuma līguma projekts pirmpirkuma tiesību turētājam, ja šīs tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, vai ari to īpašnieki ir valsts, pašvaldība vai kopīpašnieki
 • Kopīpašniekam ir jādod atbilde 2 mēnešu laikā par vēlmi izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības. Ja pēc šī termiņa beigām nav sniegta atbilde, tiesības pārstāj eksistēt.
 • Lēmums par tiesību izmantošanu/ neizmantošanu ir jāpievieno pie nostiprinājuma lūguma , kas iesniedzams zemesgrāmatā.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas zemesgrāmatā, tiesību nostiprināšanas lēmums vidēji tiek pieņemts 10 darba dienu laikā.

Samaksa

 • Par dzīvokli vai nekustamo īpašumu samaksu var veikt pie notāra skaidrā naudā, brīdī, kad tiek parakstīts šis dzīvokļa pirkuma līguma vai nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
 • Izmantot bankas piedāvāto trīspusējo līgumu, kad nauda tiek ieskaitīta pārdevēja kontā no pircēja konta (pircējs atver bankā atsevišķu kontu ar iemaksātu darījuma summu) tikai tad, kad izpildīti visi līgumā izteiktie nosacījumi (paziņojums par trešo personu izdeklarēšanos, zemesgrāmatas paziņojums par īpašuma tiesību nostiprināšanu utt.)
 • Atsevišķs veids ir , kad samaksa tiek veikta to dzīvē neredzot- ja norēķināšanās notiek paņemot kredītu. Šajā gadījumā ir gara virkne dokumentu, izziņu, kas iesniedzami bankā vai kredīta piešķiršanas vietā.

Sazinies aizpildot formu