Īres līgums

Kas ir īres līgums jeb nomas līgums?

Īres līgums vai nomas līgums ir rakstiski slēdzams dokuments, kas apliecina, ka īrnieks/ nomnieks saņem īrē/nomā konkrētu objektu par līgumā noteiktu maksu. Īres maksa vai nomas maksa var tikt mainīta tikai tādā gadījumā, ja tas ir atrunāts līgumā. Bieži praksē tiek īstenots, ka beidzoties īres līguma vai nomas līguma termiņam, īrnieks vai nomātājs vēlas pagarinājumu, bet īpašnieks piekrīt tikai par augstāku īres vai nomas maksu. Tas ir atkarīgs no īpašumu situācijas tirgū. Ļoti svarīgi situācijās, kad nav pilnīgas pārliecības, vrsies pēc juridiska padoma. Piemēram, draudzīgākais Juridiskais birojs vienmēr palīdzēs ar padomu vai konsultāciju.

Sazinies aizpildot formu

Ar ko atšķiras īre no nomas?

Vārdu īre vai īres līgums lieto gadījumos, kad telpa tiks izmantota tikai dzīvošanai-tiek īrēts dzīvoklis, māja vai istaba.

Vārdu noma vai nomas līgums lieto, ja telpa tiks izmantota komercdarbības vajadzībām- biroja telpu noma. Iznomā zemi, auto, nedzīvojamās telpas, dažādu tehniku (piemēram, ofiss uz 1 gadu iznomā kafijas automātu) vai preces

Kam jābūt iekļautam īres/nomas līgumā?

 • Pirms noslēgt līgumu, obligāti ir jānoskaidro vai potenciālais izīrētājs ir tiesīgs Jums izīrēt/ iznomāt dzīvojamās telpas. Lai nav rūgtā pieredze, kad parakstot līgumu, iemaksājot drošības naudu, izrādās, ka noticis apmāns.
 • Jāsatur informācija par īrnieku/nomnieku un informācija par izīrētāju/ iznomātāju
 • Jābūt norādītam termiņam- uz konkrētu termiņu vai beztermiņa
 • Noslēdzot īres līgumu / nomas līgumu, ļoti vēlams sastādīt telpu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā saraksta visu skaitītāju sākuma rādījumus, konstatētos defektus vai telpu stāvokli, īrniekam va nomniekam lietošanā nodotās mēbeles, tehniku , iekārtas, telpu platību un visu citu informāciju vai lietu uzskaiti, kas tiks lietots.
 • Slēdzams tikai rakstiski
 • Īrniekam/ nomniekam ir tiesības piedāvāt savas līguma izmaiņas, lai panāktu abu pušu interešu iekļaušanu īres līgumā / nomas līgumā
 • Īrniekam / nomniekam ir tiesības iepazīties ar īres līgumu / nomas līgumu, rūpīgi izlasot līguma tekstu. Ja izīrētājs ir valsts vai pašvaldība, tad termiņš iepazīties ar līgumu ir 1 mēnesis
 • Obligāta īres līguma / nomas līguma sastāvdaļa ir īres objekts/ nomas objekts un īres maksa/ nomas maksa ( ja tiek īrēts vai nomāts no pašvaldībai vai valstij piederošā fonda, tad maksu katra pašvaldība nosaka citādi)
 • Var saturēt saņemamo pamatpakalpojumu veidus- aukstais ūdens, apkure, kanalizācija un atkritumu izvešana
 • Var saturēt papilpakalpojumu veidus, no kuriem īrnieks ir tiesīgs atteikties, 2 nedēļas iepriekš rakstiski brīdinot – karstais ūdens, gāze, garāža, autostāvvieta, elektrība, pagrabs utt.
 • Vēlams atrunāt kārtības uzturēšanu, iespējamos remontus un to atlīdzību, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību
 • Jāpiemin strīdu risināšanas kārtība

Īrnieka/nomnieka tiesības:

 • Regulāri un pastāvīgi veikt apmaksu par komunālo (ne tikai) pakalpojumu sniegšanu
 • Rakstiski vienoties ar izīrētāju / iznomātāju, ka maksa par augstāk minētajiem pakalpojumiem tiks veikta kopā ar īres /nomas maksu un īzīrētājs norēķināsies pats ar pakalpojumu sniedzēju
 • Vienoties īres līgumā ar izīrētāju par maksāšanas veidu un datumu- īres maksa tiek veikta tieši izīrētājam, tā pilnvarotai personai vai ar pārskaitījumu uz īres līgumā norādīto bankas kontu
 • Tā kā nomas līgums ir ar PVN apliekams darījums, tad visticamāk, ka nomas maksa tiks veikta caur pārskaitījumu pamatojieties uz piestādīto rēķinu
 • Saņemt naudas saņēmēja rakstisku apliecinājumu, ka ikmēneša īres maksa ir saņemta, ja tas notiek maksājot personīgi skaidrā naudā.
 • Pieteikt īres/ nomas pagarinājumu, ja īres līgums vai nomas līgums ir sastādīts uz konkrētu termiņu. Iespējai pagarināt ir jābūt atrunātai līgumā, kā arī kārtībai, kādā laika posmā pirms līguma beigām tas ir veicams. Piemēram, nomniekam ir tiesības pagarināt nomas līgumu par telpu lietošanu, piesakot to rakstiski ne vālāk kā 3 mēnešus pirms 2016.gada 28.septembra, kas ir nomas līguma beigu datums.
 • Izmantot īres līgumu kā pamatu reģistrācijai īres dzīves vietā- tā saucamā deklarēšanās.
 • Īrniekam ir tiesības izbeigt īres līgumā jebkurā laikā, pat ja tas ir noslēgts uz konkrētu laiku, nemaksājot nekādas soda naudas.

Izīrētāja vai iznomātāja tiesības:

 • Sniegt ar telpu lietošanu saistītos pakalpojumus pašam personīgi
 • Tapt par vidutāju starp īrnieku/nomnieku un pakalpojumu sniedzēju (piemēram, atkritumu izvešana)
 • Vadoties no noteiktajiem tarifiem, noteikt un piedāvāt komunālo pakalpojumu maksu, kā arī vienoties ar īrnieku vai nomnieku par atsevišķu pakalpojumu maksu (piemēram, sniega tīrīšana)
 • Noteikt drošības naudu slēdzot īres līgumu/ nomas līgumu. Taču līgumā ir jābūt atrunātai tās izlietojuma, atmaksas vai dzēšanas kārtībai un termiņiem.

Drošības nauda ir izīrētāja vai iznomātāja drošības garants, ka telpas vai mantas tiks atdotas atrunātajā kārtībā. Ja tā nebūs, tad drošības nauda tiek ieturēta kā radīto zaudējumu atlīdzība. Likumā nav atrunāta minimālās drosības naudas summa. Par to vienojas.

 • Tiesīgs atteikt īrniekam vai nomniekam īres vai nomas līguma pagarinājumu.
 • Īres līgumā noteikt punktu, ka īres līgums izbeidzams jebkurā laikā, 1 mēnesi iepriekš brīdinot par īres līguma pārtraukšanu. Šis 1 mēnesis ir standarta termiņš. Var vienoties un īres līgumā noteikt citu termiņu.
 • Izīrētājs var izbeigt līgumu bez brīdināšanas, ja īrnieks bojā izīrētāja mantu, komunikācijas, lietošanā nodotās mantas, traucē visā mājā dzīvojošām personām.

Gan īres līgumā , gan nomas līgumā ļoti ieteicams atrunāt visas iespējamās situācijas. Parakstītu līgumu ir iespējams mainīt tikai piekrītot abām pusēm, vienojoties. Izmaiņas jānostiprina rakstiski.

Nomas līgumu visbiežāk slēdz juridiskas personas. Šajā gadījumā ir mazliet citas nianses. Nomas maksai tiks pievienots PVN.

Ja izīrētam vai iznomātam īpašumumam mainās īpašnieks (kā fiziska, tā juridiska persona), jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekš noslēgtie īres vai nomas līgumi. Izmaiņas vai jauni līgumi iespējami tikai abpusēji vienojoties.

Sazinies aizpildot formu