Rokas naudas līgums

Kas ir rokas naudas līgums?

Rokas naudas līgums ir saistību nodrošināšanas garantijas veids- apliecina pirkuma līguma veikšanu un izpildi konkrētā, atrunātā termiņā. To drīkst izmantot kā fiziskas, tā juridiskas personas. Rokas nauda var būt arī citu vērtību izpausmē, ne tikai naudas līdzekļi.

Svarīgi, ka iegādājoties īpašumu, rokas naudas līgums nav paredzēts kā obligāts pasākums. Tas ir likumā paredzēts un atrunāts pasākums, lai nodrošinātu atrunāto saistību izpildi (iegādātos īpašumu, īrētu sarunāto dzīvokli utt.). Rokas naudas iemaksu visbiežāk izmanto situācijās, kad pircējam nepieciešams laiks, lai iegūtu naudu, sakārtotu dokumentus vai veiktu citas darbības, vai arī pārdevējam dotu laiku sakārtot konkrētas lietas īpašumā. Savukārt pārdevējs, rokas naudas iemaksas gadījumā, nepārdomātu un nemeklētu citu pircēju. Rokas naudas līgums it kā iesaldē procesu, vienlaicīgi apstiprinot, ka pēc noteikta laika dotie solījumi tiks īstenoti.

Pusēm vienojoties par rokas naudu apjomu, to var noteikt vadoties pēc tirgus situācijas, kas ir 5-10% no darījuma summas.

Jāatceras, ka likums nosaka, ka ja pircējs pārdomā- rokas nauda paliek pie pārdevēja. Ja pārdomā pārdevējs- tad atmaksā rokas naudu divkāršā apjomā. Likumā par rokas naudas līgumu ir atrunāts, ka vainīgā puse sedz otrai puse arī radušos zaudējumus (speciāli pircējam veikta būvniecība vai ēkas nojaukšana, vai arī gaidot zaudēts lielāku summu maksājošs pircējs). Zaudējumi būs jāpierāda tiesā ar pierādījumiem, kas vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir rokas naudas līgumā sīki atrunāt visas lietas rakstiski.

Rokas naudas līgumā svarīgi:

 • Rokas naudas došanu un saņemšanu ir ļoti svarīgi fiksēt rakstiski
 • Līgumam nav striktas formas, bet ir vēlams būt rakstiski
 • Norādīt abu pušu personas datus
 • Pats līguma priekšmets- pārdodamais īpašums
 • Skaidri atrunāt visas saistības un sekas neizpildes gadījumā
 • Likums neaizliedz rokas naudas līguma formu ne rakstveidā (izteiktu mutiski), taču tā apstrīdēšanas situācijā ir iespējams tiesas atteikums atzīt šādu darījumu
 • Slēdzot rokas naudas līgumu, svarīgi ir dodamo rokas naudu noformulēt līgumā kā rokas naudu (nejaucot ar avansu vai priekšapmaksu). Citādi to var traktēt kā avansa maksājumu, kas no likuma puses netiek uztverts kā saistību izpildes nodrošinājums
 • Rokas naudas līgums ir atceļams abām pusēm par to vienojoties- šajā gadījumā iemaksāto rokas naudu atgriež devējam
 • Rokas nauda ir atdodama devējam, ja ir iestājušies tā sauktie nepārvaramas varas apstākļu gadījumi, kas liedz izpildīt saistības
 • Pirms dot rokas naudu, ļoti svarīgi ir rakstiski noformulēt uz kāda pirkuma darījuma pamata rokas nauda tiek dota
 • Jāuzrāda rokas naudas summa
 • Šajā līgumā jānorāda arī īpašuma, kas tiek pārdots, gala cena
 • Līgumā jāvienojas vai rokas naudas summa būs iekļauta kopējā darījumā summa vai arī beigās tiks atdota
 • Jānorāda termiņš rokas naudas līgumā, līdz kuram pirkuma līgums tiks noslēgts
 • Papildus var atrunāt termiņus, kādos tiks samaksāta atlikušā darījuma summa par īpašumu
 • Norādīt īpašuma apgrūtinājumus vai ierobežojumus
 • Atrunāt grozīšanas, atcelšanas, papildināšanas iespējas.

Ņemot vērā, ka rokas naudas līgums visbiežāk tiek slēgts iegādājoties nekustamo īpašumu, kas maksā lielu naudu, tad visdrošāk pasargāt sevi ir, to apliecināt pie notāra vai vēl drošāk- noformēt to kā notariālu aktu. Neskatoties uz papildus izmaksām. Notārs pārbaudīs personu tiesības parakstīt, personu rīcībspēju, identitāti.

Zvērināts notārs atbild par rokas naudas līguma saturu tikai gadījumā, ja tas noslēgts kā notariāls akts !!!

Ja rokas naudas līgums tiek sastādīts, lai kāda no pusēm varētu sakārtot juridiska jautājuma atļaujas, tad piesaistot kompetentu juristu, uzreiz tiks palīdzēts ar plānotiem termiņiem. Tas ir, jurists zin, cik ilgi kārtojas konkrētā atļauja vai kredīta piešķiršana. Šo termiņu var uzreiz norādīt rokas naudas līgumā. Citādi, ja līgumu sastāda nianšu nezinātāji, var sanākt vilties termiņu nepaspēšanā.

Svarīgi!
Rokas naudas līgums zaudē spēku, kad tiek parakstīts pirkuma līgums.

Abu pušu lielākai drošībai, rokas naudas līgumu ir iespējams ierakstīt īpašnieka zemesgrāmatā , sadaļā pie aizliegumu atzīmēm ( īpašnieks tad nevarēs īpašumu, par kura pirkšanu noslēgts rokas naudas līgums, pārdot vai uzdāvināt. Ja rokas naudas līguma summa ir lielāka, tad par tās apmēru var ieķīlāt īpašumu un ķīlu ierakstīt zemesgrāmatā. Šajos minētajos gadījumos- aizliegumam zemesgrāmatā obligāti jānosaka termiņš, citādi pārdevējs pie nenotikuša pirkuma darījuma paliek bez nekā un bez tiesībām pārdot citam pircējam, jo uz īpašumu zemesgrāmatā ir beztermiņa aizliegums.

Sazinies aizpildot formu