Zemes nomas līgums

Kas ir zemes nomas līgums?

Zemes nomas līgums tiek slēgts situācijā, kad fiziska vai juridiska persona vēlas iegūt tiesības apstrādāt zemi un gūt no tās labumu, savukārt zemes īpašnieks gūst labumu nomas maksas veidā. Šāds līgums tiek slēgts divpusēji, tamdēļ tajā kompromisu ceļā var ietvert visus vēlamos atrunātos nosacījumus. Draudzīgākais Juridiskais birojs iesaka, individuālu pieeju zemes nomas līgumam un pielāgot to konkrētai situācijai.

Slēdzot šos līgumus, īpaši uzmanīgiem jābūt, ja īpašnieks ir no ārvalstīm, jo atbildīgās iestādes ir konstatējušas, ka līgumos bieži ir iestrādāti tādi formulējumi, kas normu un likumu nezinātājam var radīt nopietnus sarežģījumus. Juridiskais birojos Dokumenti SIA iesaka ļoti rūpīgi izlasīt zemes nomas līgumu, it īpaši gadījumos, ja to piedāvā tipveida, bez iespējas iekļaut Jums interesējošus punktus. Neuzmanīgi izlasīti un parakstīti zemes nomas līgumi var saturēt prasību nomniekam pēc zemes nomas beigām atmaksāt Eiropas Savienības atbalsta maksājumus par zemes izmantošanu.

Zemes nomas līgumā jānosaka nomas maksa, kas var būt gan naudā, gan citās aizvietojamās lietās. Nomas līgumu ierakstot Zemesgrāmatā, tad nomnieks iegūst tiesības sadarboties ar trešajām personām.

Zemes nomas līgumā vēlams norādīt:

 • Nomas maksas termiņš. Ja tas nav noteikts, tad maksa jāveic pa pusgadu uz priekšu
 • Vienojas, kurš maksās zemes nekustamā īpašuma nodokli
 • Adresi, kadastra numuru un iznomātās zemes platību
 • Zemes izmantošanas mērķi
 • Zemesgabala aprobežojumi un servitūtus, ja tādi ir
 • Iznomātā zemesgabala robežas
 • Līgumsodus par maksājumu kavēšanu
 • Ka Iznomātājs ir vienīgais likumiskais īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
 • Apliecinājumu, ka iznomājamā zemesgabala robežas dzīvē nomniekam ir parādītas
 • Norādīt, kas ir uz zemesgabala pirms zemes nomas līguma: būves, tehnika, iekārtas

Nomnieka tiesības un pienākumi:

 • Jāuztur nomas priekšmets jeb zeme lietošanai derīgā stāvoklī, kā ceļi, tā ūdenstilpnes un meliorācijas sistēmas
 • Ja zemes nomas līgumā ietverti grāvji, drenāžu sistēmas, tad nomniekam nomas laikā par tām ir jārūpējas un jātīra
 • Jāuztur zemes auglīgās augsnes kvalitāte
 • Nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvām vielām, zemes pārpurvošanos vai applūšanu ar notekūdeņiem
 • Lauksaimniecības zemi pasargāt no aizaugšanas un uzturēt to labā kārtībā
 • Pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus ne tikai īpašniekam, bet arī blakus zemju īpašniekiem, ja radusies tāda situācija
 • Var saņemt Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumus
 • Aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ja zemesgabalā tādi pastāv
 • Saimnieciskās darbības veikt norādītā zemesgabala robežās
 • Nodot zemes lietošanas tiesības trešām personām vai veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Iznomātāja tiesības:

 • Ik gadu pārbaudīt vai iznomātā zeme tiek uzturēta labā stāvoklī saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, nomnieka klātbūtnē
 • pieprasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus, ja tie radušies nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ
 • pieprasīt novērst nomnieka radītos pārkāpumus noteiktā laika periodā vai nekavējoties- atkarīgs no pārkāpuma veida
 • Iespējams atļaut nomniekam medīt, zvejot, vai iegūt kādus no derīgiem izrakteņiem
 • Rakstiski brīdināt nomnieku 6 mēnešus pirms, ja līgums tiek lauzts pirms termiņa. Šajā gadījumā jākompensē nomniekam radušies zaudējumi, piemēram- neiegūtā raža.

Zemes nomas līgumu vienpusīgi var izbeigt šādos gadījumos:

 • Iznomātājs- ja nomnieks kavē nomas maksas termiņu par līgumā atrunāto mēnešu skaitu
 • Iznomātājs- ja nomnieks neievēro noteiktos pienākumus, un 1 mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nomnieks nav novērsis pārkāpumus
 • Iznomātājs- ja nomniekam pasludināta maksātnespēja, bankrots vai apturēta nomnieka saimnieciskā darbība
 • Nomnieks- ja sev neatkarīgu apstākļu dēļ nevar izmantot nomāto zemi mērķiem, kas atrunāti līgumā
 • Nomnieks- ja iznomātājs visu laiku traucē izmantot zemi Līgumā atrunātiem mērķiem

Pēc zemes nomas beigām, nomniekam būtu jānojauc visas pagaidu būves, kuras nomnieks uzcēlis, un jānoņem ražošanas iekārtas- situācijā, ja nav notikusi citāda vienošanās. Ja tas netiek izdarīts zemes nomas līgumā atrunātajā laikā, tad paejot šim laikam, iznomātājs to sāk uzskatīt par pamestu mantu un rīkojas ar to kā vēlas.

Zemes nomas līgumu, kuru plānots reģistrēt Zemesgrāmatā vai pašvaldības lauksiamniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tad tas sagatavojams 4 oriģināleksemplāros.

Sazinies aizpildot formu