SIA likvidācija

Ātra un profesionāla Uzņēmumu likvidācija. Sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus, lai Jūs bez mazākajām problēmām spētu likvidēt savu uzņēmumu. Nepieciešamības gadijumā spēsim nodrošināt arī grāmatvedības un maksātnespējas pakalpojumus.


Sazinies aizpildot formu

Kādēļ likvidēt uzņēmumu?

Bieži vien, neskatoties pat uz ieguldītajām pūlēm, izveidotajam uzņēmumam vai biznesam sākas lejupslīde vai arī zināmu iemeslu dēļ tajā nekas nenotiek un galu galā tā īpašnieki pieņem lēmumu neturpināt darbību.

Nākamais solis ir pieņemt pareizo lēmumu (vienmēr vislabāk ir konsultēties ar Juridisko pakalpojumu biroju, lai izprastu katras darbības soļa iespējamās sekas un atrastu vispiemērotāko risinājumu).

Atstājot šādu uzņēmumu dīkstāves stadijā, kad neapgrozās nauda un netiek veikta saimnieciskā darbība, bez izmaiņām, katru mēnesi (vai retāk- atkarīgs no uzņēmējdarbības formas) ir jānodod konkrētas atskaites valsts iestādēm, kas prasa zināmus finanšu un cilvēku resursus. Tātad, ar uzņēmumu nekas netiek darīts, bet par to nedrīkst aizmirst, jo visu laiku nāksies atskaitīties ne tikai VID.

Izeja no situācijas ir 3 varianti, kas būs piemēroti katram gadījumam atsevišķi:

 • Likvidēt uzņēmumu
 • Pārdot šo uzņēmumu citiem
 • Reorganizācija, apvienojoties ar citu uzņēmumu

Likvidācija ir sarežģīts process, jo vieglāk ir uzņēmumu izveidot nekā to pātraukt. Svarīgi ir iepazīties ar likumdošanu, kas nosaka un regulē likvidācijas procesu: likums ” Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrības maksātnespēju”, Komerclikums, likums „Par nodokļiem un nodevām”.

Tāpat uzņēmumu likvidē, ja :

 • Iestājas bankrots, saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrības maksātnespēju”
 • uzņēmuma statūtos ir norādīts uzņēmuma darbības termiņš, un tas ir beidzies
 • sasniegti statūtos izvirzītie mērķi

Jāpiemin, ka likvidāciju var izdalīt 2 veidos:

 • Labrātīgā Uzņēmuma dalībnieki, īpašnieki vai akcionāri paši pieņem lēmumu likvidēt biznesu/uzņēmumu jeb sabiedrību.
 • Piespiedu jeb ar tiesas spriedumu. Šo likvidācijas veidu stingri regulē likumi. Likvidēt uzņēmumu ar tiesu spriedumu var gadījumos, kuri atrunāti Komerclikumā. Ierosināt šo procesu drīkst arī kāds no valdes, padomes, īpašniekiem vai jebkurš no akcionāriem (ja uzņēmējdarbības forma ir AS- Akciju sabiedrība), kā arī Uzņēmumu reģistrs.

Kas ir svarīgi pirms likvidēt uzņēmumu:

 • Uzņēmums nedrīkst būt parādā nevienam- nedz valstij, nedz privātpersonām, nedz citai juridiskai personai
 • Ja tomēr ir parādsaistības, tad ir jāpietiek uzņēmuma līdzekļu vai mantas, lai segtu visu kreditoru prasības (ja nepietiek, tad likvidāciju veikt nav iespējams. Šajā gadījumā sākas cits – maksātnespējas process).

Uzņēmuma likvidācijas sākums

Uzņēmuma likvidācija sākas ar:

 • rakstveida lēmuma pieņemšanu, kurā uzņēmuma dalībnieki vienojas, ka uzņēmums pārtrauc darbību. Tieši tāpat, ar lēmumu, ir jāieceļ atbildīgā persona jeb Likvidators. Par to var būt gan esošais valdes loceklis, gan cita no malas pieaicināta persona. Likvidatora pienākumos ir, saskaņā ar LR likumdošanu par likvidācijas procesu, veikt visas nepieciešamās darbības un parakstīt dokumentus.
 • no šī brīža uzņēmums ir ar ierobežotām darbības spējām. Vienīgais mērķis ir piedzīt vai atmaksāt parādus, brīvās mantas sadale. Nedrīkst slēgt jaunus līgumus, izņemot tos, kas saistīti ar likvidācijas procesu.
 • nākamais solis iesniegums par likvidācijas procesa sākšanos LR Uzņēmuma reģistrā, klāt uzrādot dokumentus- Lēmums par likvidēšanu un lēmums par likvidatora iecelšanu, 15 dienu laikā pēc Lēmums pieņemšanas
 • tālāk LR Uzņēmuma reģistrs publicē šo ziņu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, tādā veidā aicinot iespējamos kreditorus pieteikties uz sev pienākošajiem maksājumiem, ja tādi ir. Latvijas Vēstnesī norādītais pieteikšanās termiņš ir atkarīgs no tā, vai ir zināmi kreditori vai nav, tas ir 1-3 mēneši no publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī.
 • Likvidatora pienākums ir rakstiski apziņojot visus zināmos kreditorus par likvidācijas procesa sākšanos.

Svarīgi!
Likvidators ir atbildīgs par uzņēmumam vai trešai personai nodarītiem zaudējumiem. Tas dod iespēju likvidējamā uzņēmuma kreditoriem tiesāties par aizdomīgām Likvidatora darbībām mantas sadalēm. Piemēram, Uzņēmums X speciāli tiek likvidēts, manta tiek dalīta „pa labi un kreisi”, tikai lai netiktu apmaksāti kreditoriem pienākošā daļa.

Kas notiek tālāk

Latvijas Vēstnesī norādītais termiņš ir pagājis, un Likvidators ķeras klāt pie saviem LR likumā noteiktiem pienākumiem:

 • sastāda sākuma finanšu pārskatu/ bilanci
 • piedzen parādus, ja tādi ir
 • apmierina visus kreditoru prasījumus. VID vienmēr būs pirmais apmierināmais kreditors, ja runa ir par nodokļu parādiem vai pārrēķiniem
 • sedz likvidācijas izdevumus
 • sastāda pāri palikušās mantas finanšu pārskatu, kuru jāpārbauda revidentam, ja likvidējamais uzņēmums ir AS. SIA revidenta pārbaude nav obligāta, ja vien tas nav atrunāts uzņēmuma statūtos vai kā citādi
 • sastāda plānu pāri palikušās mantas sadalei , ja tāda ir
 • nodod valsts arhīvā iepriekš sagatavotos uzņēmuma dokumentus
 • (Lietvedību)
 • sadala pāri palikušo mantu starp uzņēmuma pārstāvjiem

Svarīgi!
Līdz pat paziņojumam par likvidācijas procesa pabeigšanai, uzņēmumam visu laiku ir jāiesniedz likumdošanā prasītās atskaites, dokumenti un pārskati.

Tad, kad veiktas augstāk minētās darbības, Likvidatoram jāiesniedz pieteikums LR Uzņēmumu reģistrā, klāt pievienojot likumā prasītos dokumentus, ka likvidācijas process ir pabeigts.

Ja dokumentācija ir sagatavota atbilstoši likumdošanas prasībām, Uzņēmumu reģistrs izslēdz likvidēto uzņēmumu no Komercreģistra. No šī brīža, uzņēmums ir pārstājis pastāvēt kā juridiska persona un oficiāli skaitās likvidēts.

Uzņēmumu likvidācija ir viens no tiem sarežģītajiem procesiem, kurā bez Juridisko pakalpojumu biroja konsultācijām neiztikt, jo pastāv daudz dažādu gan juridisku nianšu, gan likumā atrunātu izņēmumu gadījumu, kas var vai nu atvieglot, mainīt vai sarežģīt likvidācijas procesu.

Sazinies aizpildot formu