Biedrības reģistrācija

 • Profesionāla dokumentu sagatavošana
 • Kvalitātes garantija
 • Bezmaksas konsultācija

Kas ir Biedrība?

Biedrības dibināšana nepieciešama gadījumos, kad ieinteresēto personu (gan fizisku , gan juridisku) lokam- nākotnē Biedriem, ir vēlme attīstīt kādu mērķi vai darbības virzienu nevis gūt peļņu (piemēram, Ornitologu biedrība, dažādi pieaugušo attīstības projektu biedrības, bieži vien piketētāji vai protestētāji ir kādu biedrību pārstāvji). Biedrības darbojas uz Statūtu pamata, kuros jābūt atrunātiem iekšējiem noteikumiem, biedru naudas lielumiem un apmaksas kārtībai, biedru tiesības un pienākumi utt. Lai to varētu dibināt, ir nepieciešami vismaz 2 topošie biedri. Biedrība ir juridiska persona kopš brīža, kad tā tiek reģistrēta attiecīgā valsts reģistrā.

Noderīgi!
Biedrības izveides procedūra ir ļoti līdzīga SIA dibināšanai. Biedrība ar tai piederošo īpašumu vai mantu ir atbildīga par tās parādiem un saistībām, un tajā ir daudz lielāks atbildības līmenis nekā SIA formāta uzņēmumā.

Sazinies aizpildot formu

Kā reģistrēt biedrību?

Ieinteresētās personas jeb topošie Biedri , satiekoties izveido un paraksta dibinātāju Lēmumu, tajā norādot:

 • Datumu un vietu.
 • Juridisko adresi, kas atrodas LR teritorijā. Ja nepieciešams varam nodrošināt juridiskās adreses noma.
 • Biedrības nosaukumu (tam jābūt jābūt unikālam, ar latīņu vai latviešu burtiem, nedrīkst atkārtoties ar kādu citu jau esošu vai pieteiktu Uzņēmuma reģistrā). Biedrības nosaukuma izveidošana ir vairāk reglamentēta: nedrīkst būt saistība ar militāru, vardarbīgu utt. grupējumu nosaukumiem. Nedrīkst izmantot ar noziedzīgām darbībām saistītu simboliku, kā arī nosaukumā nedrīkst ietvert nepatiesas ziņas par biedrības mērķi.
 • Mērķis, kura dēļ veicat biedrības dibināšanu.
 • Dibinātāju personu datus – fiziskai personai, personas datus, savukārt, juridiskai personai norāda nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas nr.
 • Tiesības un pienākumi, ja tie tiek atrunāti
 • Ja atsevišķas personas tiek virzītas kā parakstiesīgās, tām jābūt pilnvarojumam par tiesībām parakstīt iesniegumus biedrības dibināšanai un tiesībām parakstīt statūtus- būt tiesīgām iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.
 • Var iekļaut informāciju vai noteikumus, ko dibinātājiem ir svarīgi norādīt.

Tālāk ir nepieciešams izveidot Statūtus jeb nolikumu. Tajā norādāmā informācija dažos punktos var atkārtoties ar Dibināšanas Lēmumā norādāmo (nosaukums un mērķi). Statūti būs tas dokuments, kurā atrunā kārtību un noteikumus par to, kā darbosies Biedrība:

 • Biedru iestāšanās/izstāšanās noteikumi, tiesības un pienākumi
 • Biedrības darbības laikaposms, ja tā būs uz zināmu termiņu
 • iespējamo struktūrvienību atrunāšana
 • kā tiks pieņemti lēmumi un sasauktas biedru sapulces
 • nosaka Valdes sastāvu
 • un citi noteikumi, ja biedri par tiem vienojas.

Lēmumu pieņemšana Biedrībā

Biedrībā galvenā ir Biedru sapulce. Sasauktajā sapulcē, tiek pieņemti visi lēmumi ar balsu vairākumu (notiek balsošana)- 1 biedrs ir 1 balss.

Nākamā pēc svarīguma ir Valde- atbildīga par ikdienas vadību, finanšu līdzekļiem, īpašumiem, kā arī izpilda biedru sapulces lēmumus . Valdei tiesības nosaka Statūtos. Minimālais skaits valdes locekļu skaits- vismaz 1.

Jāatzīmē, ka daudzus augstāk minētos punktus vai noteikumus, var atrunāt citādi Statūtos, ja tas nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem un likumdošanu kopumā un par to vienojas Biedrības dibinātāji.

Biedrības mērķu izpilde jeb saimnieciskā darbība

Biedrībai ir diezgan plašas iespējas veikt dažāda rakstura saimnieciskās darbības, bet to pamatojumam ir jābūt Mērķa, kas ierakstīts Statūtos, sasniegšana jeb izpilde.

Atšķirībā no AS uzņēmuma veida, biedrībā peļņu vai ienākumus nedrīkst dalīt starp biedriem. To drīkst izlietot tikai Mērķa izpildei – īstenot dažādus pasākumus, veidot preses izdevumus, veikt dažādas darbības, arī mārketinga un reklāmas. Biedrs ir tiesīgs saņemt atalgojumu par darbu biedrībā, bet samaksa par darbu nedrīkst būt saistīta ar pelņas sadali.

Biedrība var veikt brīvprātīgo darbu, saskaņā ar spēkā esošo likumu par Brīvprātīgo darbu.

Biedrības dibināšana ir niansēts process, un arī tās pārvalde nav no tiem vieglākajiem uzdevumiem. Dibinot biedrību, ir jārēķinās ar dažām valsts nodevām. Vislabāk to veikt, izmantojot Juridisko pakalpojumu biroju, kas noskaidrojot Jūsu vēlmes, piemeklēs vislabāko risinājumu. Ļauj mums dibināt biedrību tavā vietā!

Sazinies aizpildot formu